Eniripsa

English flag Eniripsa, Italian Flag Aniripsa, French Flag Eniripsa, Flag of Germany Eniripsa, Spanish flag Aniripsa, meta.flagPT Eniripsa,
N. Name Level Initiative MP HP AP Edition
21 Ally McZeal meta.flagPT 4 3 3 11 7 Eternal 1
22 Di Curey meta.flagPT 1 3 3 5 5 Eternal 1
11 Alu Zelo meta.flagPT 4 3 3 11 7 Dofus Krosmaster 1
12 Day Kiri meta.flagPT 1 0 3 5 5 Dofus Krosmaster 1
10 Merty Olat meta.flagPT 3 1 3 8 6 Dofus Krosmaster 1