King of the Robomats

English flag King of the Robomats, Italian Flag Re dei Robottari, French Flag Roi des Robomates, Flag of Germany König der Robomaten, Spanish flag Rey de los Robomates, meta.flagPT Rei dos Robomatas,
N. Name Level Initiative MP HP AP Edition
26 Shak Shaka English flag 5 0 3 15 7 Dofus Krosmaster 1
36 Shak Shaka English flag 5 0 3 15 7 Eternal 1