Bwork

English flag Bwork, Italian Flag Bwork, French Flag Bwork, Flag of Germany Bwork, Spanish flag Bwork,
N. Name Level Initiative MP HP AP Edition
1 Bwork Archer English flag 1 4 3 5 5 Wild Realms
2 Bwork Warrior English flag 2 2 3 6 6 Wild Realms
3 Bworker English flag 4 6 4 12 8 Wild Realms